Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

wickednancy
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialenka024 lenka024
wickednancy
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaawaken awaken
wickednancy
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viamalchanceux malchanceux
wickednancy
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viamalchanceux malchanceux
wickednancy
7352 dfbf 390

artofoverwhelm:

Cali Thornhill Dewitt

wickednancy
5123 938a 390
Reposted fromGIFer GIFer viano-longer-kore no-longer-kore
wickednancy
wickednancy
5813 3b2b 390
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
wickednancy
0116 f292 390
Reposted fromarwen arwen vialexxie lexxie
wickednancy
7233 399a 390
Reposted fromflesz flesz vialexxie lexxie
wickednancy
9263 528e 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialexxie lexxie

March 19 2017

8212 e51c 390

vjeranski:

Naro Pinosa
[ la mer … ] 

tumblr

wickednancy
wickednancy
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viahateyouandloveyou hateyouandloveyou
1391 1464 390

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viarondine rondine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl