Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

wickednancy
9061 e2fb 390
Reposted frompiehus piehus viasurrealistyczna surrealistyczna
wickednancy
0130 2759 390
wickednancy
8862 0e63 390
Reposted fromtfu tfu viasom3thingwild som3thingwild
wickednancy
0103 8ef3 390
Reposted fromnebthat nebthat viasom3thingwild som3thingwild
wickednancy
2592 0294 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viasom3thingwild som3thingwild
wickednancy
wickednancy
wickednancy
9240 d215 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
wickednancy
9298 d246 390
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu vialexxie lexxie
wickednancy
7712 251f 390
Reposted fromseaweed seaweed viasurrealistyczna surrealistyczna
wickednancy
wickednancy

Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego. 

— — Marcin Bruczkowski
wickednancy
6840 ce1a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurrealistyczna surrealistyczna
wickednancy
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialenka024 lenka024
wickednancy
1222 b741 390
Reposted fromfatman fatman vialenka024 lenka024
wickednancy
8976 6438 390
wickednancy
wickednancy
2835 e283 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl