Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

wickednancy
1474 f348 390
Reposted fromEkran Ekran viairmelin irmelin
wickednancy
wickednancy
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
wickednancy
1583 47d7 390
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
wickednancy
4723 5d6a 390
wickednancy
wickednancy
0542 5d99 390
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
wickednancy
wickednancy
4949 4286 390
Reposted frommental-cat mental-cat viajethra jethra
wickednancy
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viajethra jethra

July 16 2017

wickednancy

July 15 2017

wickednancy
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viainspirations inspirations
wickednancy
wickednancy
3174 7cb7 390
Reposted fromoblivious oblivious viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
wickednancy
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viadopaminee dopaminee
wickednancy
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
wickednancy
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viainspirations inspirations
wickednancy
2655 d5c8 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl