Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

wickednancy
8976 6438 390
wickednancy
wickednancy
2835 e283 390
wickednancy

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
wickednancy
9021 ab2f 390
Reposted fromoll oll viasom3thingwild som3thingwild

July 20 2018

wickednancy
9490 e6ef 390
Reposted fromanheros anheros viano-longer-kore no-longer-kore
wickednancy
4636 7271 390
Reposted fromels els viatbtf tbtf

July 15 2018

wickednancy
Reposted fromdreamadream dreamadream viajethra jethra
wickednancy
Reposted frommrrru mrrru vianikotyna nikotyna
wickednancy
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
8331 021a 390
Reposted frommoai moai viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
6991 5449 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
Reposted fromlifeless lifeless viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
0002 e199 390
Reposted fromRowena Rowena viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
5720 f4e6 390
Reposted fromzciach zciach viano-longer-kore no-longer-kore
wickednancy
wickednancy
6672 9b84 390
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl