Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

wickednancy
Reposted fromFlau Flau viabiauek biauek
wickednancy
3444 6a1a 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern via48hrs 48hrs

May 25 2019

wickednancy
9790 844a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viajethra jethra
wickednancy
3161 0de8 390
Reposted fromgrandma grandma viajethra jethra
wickednancy
2705 e54a 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajethra jethra
wickednancy
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viajethra jethra
wickednancy
0265 2a38 390
Reposted frompimpus pimpus viajethra jethra
wickednancy
3797 106b 390
Reposted fromwyczes wyczes vialexxie lexxie
wickednancy
9081 6da1 390
Reposted fromnightmarish nightmarish vialexxie lexxie
wickednancy
7881 9e35 390
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza vialexxie lexxie
wickednancy
Jesteśmy tacy sami. Identyczni. Nie ma między nami żadnej różnicy, wybieramy tylko inne rodzaje broni, przestać czuć, żeby zapomnieć o sobie i o tym, jak bardzo wszystko źle robimy, jak bardzo nie potrafimy sobie poradzić, jak bardzo jesteśmy najgorszymi ludźmi na świecie.
— Małgorzata Halber
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid vialexxie lexxie
wickednancy
wickednancy
2766 c424 390
<3 
Reposted fromblair blair viasurrealistyczna surrealistyczna

October 27 2018

wickednancy
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawonderwall wonderwall
wickednancy
wickednancy
1560 8278 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viawonderwall wonderwall
wickednancy
3821 fafa 390
Reposted fromoll oll viaorelh orelh
wickednancy
9697 1c9b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorelh orelh
wickednancy
9177 32e7 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorelh orelh
wickednancy
1721 512d 390
Reposted fromoll oll viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl